PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebiyat Eserleri


Sayfa : [1] 2 3

 1. Kenan Akyüz - Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1839 - 1860)
 2. Afşar Timuçin - Savaşçı Türküleri
 3. Tevfik Fikret - İzahlı Şiirler
 4. Ece Ayhan - Yort Savul
 5. Çin Hikayeleri (çev. Wolfram Eberhard & Hayrünnisa Boratav)
 6. Alexandre Dumas Fills - Kamelyalı Kadın
 7. Molla Camî - Baharistan
 8. İlhan Berk - Galata
 9. Georgi Karaslavof - Hayata Dönüş
 10. Tahir'ül Mevlevi Olgun - Edebiyat Lügatı (Haz. Kemal Edib Kürkçüoğlu)
 11. Behçet Kemal Çağlar - Malazgirt Zaferinden İstanbul Fethine
 12. Oscar Wilde - Dorian Gray'in Portresi
 13. Şeyh Sadi - Bostan ve Gülistan
 14. Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig [haz. Mustafa S. Kaçalin]
 15. Hasan Aktaş - Modern Türk Şiirinde Edebi Sanatlar
 16. Gabor Liptak - Macar Efsane Ve Öykülerinde Türkler
 17. İsmet Özel - Bakanlar ve Görenler
 18. Roland Barthes - Eiffel Kulesi
 19. Ahmet Hâşim - Üç Eser
 20. H. Fethi Gözler - Ziya Paşa'nın Tercî-i Bend'i...
 21. Antoine de Saint Exupery - Küçük Prens (Epub)
 22. Ali Milâni - Şevket-i Buharî Hayatı ve Divan'ından Seçmeler
 23. Ali Nihad Tarlan - Divan Edebiyatında Muamma
 24. Cemil Sena Ongun - Sanat Sistemleri ve Ahmet Haşim'in Sembolizmi
 25. Gelibolulu Mustafa Âlî - Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları
 26. Herman Melville - Moby Dick
 27. İsmail Hikmet Ertaylan - Tevfik Fikret Ma'lûmât'da
 28. İsmail Hikmet Ertaylan - Tevfik Fikret Mirsad'da
 29. A. Süheyl Ünver - Sevâkıb-ı Menâkıb Mevlâna'dan Hatıralar
 30. Abdülkadir Karahan - Fatih, Şair Avnî
 31. Daniel Defoe - Robinson Crusoe (epub)
 32. Necmettin Halil Onan – İzahlı Divan Şiiri Antolojisi
 33. Abdülbâki Gölpınarlı – Yunus İle Âşık Paşa ve Yunus’un Bâtınîliği
 34. Ali Nihad Tarlan – Ali Şir Nevayî
 35. Ömer Asım Aksoy - Hasan Aynî ve Nazm-ül-Cevahir
 36. Semih Balcıoğlu, Ferit Öngören - 50 Yılın Türk Mizah ve Karikatürü
 37. Octavio Paz - Öteki Ses
 38. Ali Nihat Tarlan - Hayâlî Bey Dîvânı
 39. Ahmet Sevgi - Lâtîfi'nin İki Risâlesi: Enîsü'l-Fusahâ ve Evsâf-ı İbrâhim Pâşâ
 40. Petronius Arbiter - Satirikon
 41. Jean Paul Sartre - Baudelaire
 42. İsmail Hikmet Ertaylan - Sultan Cem
 43. Tahir'ül Mevlevi Olgun - Şâir Nev'î ve Sûriye Kasîdesi
 44. İsmet Zeki Eyüboğlu - Divan Şiirinde Sapık Sevgi
 45. Arif Nihat Asya - Rubâiyyât-ı Ârif
 46. Abdülbaki Gölpınarlı - Hurûfîlik Metinleri Kataloğu
 47. Hasan Basri Çantay - Ülkü Edebiyatı
 48. Octavio Paz - Modern İnsan Ve Edebiyat
 49. M. Orhan Okay - Abdülhak Hâmid'in Romantizmi
 50. Haluk İpekten - İsmetî Dîvânı - Edisyon Kritik
 51. Ebubekir Eroğlu - Modern Türk Şiirinin Doğası
 52. Necmettin Halil Onan - Namık Kemal'in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi
 53. Ahmed Fakih - Çarhname (Yayımlayan: Mecdut Mansuroğlu)
 54. Sultan Veled - İbtidâ-Nâme (trc. Abdülbaki Gölpınarlı)
 55. Muhammet Nur Doğan - Şeyhülislâm Es'ad Efendi ve Divanının Tenkitli Metni
 56. Halûk İpekten - Divan Edebiyatında Edebî Muhitler
 57. Helâkî - Dîvan (Tenkidli Basım) (haz. Mehmed Çavuşoğlu)
 58. Cahit Öztelli - Onyedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesîmî
 59. Necati Sungur - Âhî Divânı (İnceleme - Metin)
 60. Abdülbaki Gölpınarlı - Nedim Divanı
 61. Abdülkadir Karahan - Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri
 62. Mehmet Fuat Köprülü - XVII nci asır Sazşairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman
 63. İsmail Özmen - Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi I-V (13-20. Asır)
 64. Yahya Kemal - Azîz İstanbul
 65. Çağlar Simsoy - Ya Ata Bin Ya Karıncaya
 66. Aşık Paşa-yı Velî - Garipnâme
 67. Mehmet Fuat Köprülü - XIX uncu Asır Sazşâirlerinden Erzurumlu Emrah
 68. İsmail Beliğ - Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr (haz. A. Abdulkadiroğlu)
 69. Abdulkadir İnan - Güneş - Dil Teorisi Üzerine Ders Notları
 70. Hasibe Mazıoğlu - Fuzûlî - Hâfız İki Şair Arasında Bir Karşılaştırma
 71. Asım Bezirci - İkinci Yeni Olayı
 72. Ali Nihad Tarlan - Metinler Şerhi'ne Dair
 73. Amrî Divanı
 74. Ali Nihad Tarlan - Nesirler ve Mensur Yazılar (haz. Adnan Siyadet Tarlan)
 75. Hüseyin Ayan - Cevri Divanı
 76. Yusuf Sinan Paşa- Tazarru-name
 77. Hasan Basri Çantay - Âkifname (Mehmed Âkif)
 78. Abdurrahman Güzel - Kaygusuz Abdal
 79. Halil İnalcık- Şair ve Patron
 80. Şeyh Gâlib - Şerh-i Cezîre-i Mesnevî (haz. Turgut Karabey & M. Vanlıoğlu & M. Atalay)
 81. Aristoteles - Poetika
 82. A. Süheyl Ünver - Yahya Kemal'in Dünyası
 83. Vergilius - Aeneas I
 84. Ali Torun - Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvet-Nâmeler Üzerine Bir İnceleme
 85. TDK Öykücülüğü Özel Sayısı -1975
 86. Emel Kefeli - Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları
 87. Ahmed-i Dâî - ÇENGNÂME (haz. Gönül Alpay Tekin)
 88. Jack London - Demir Ökçe
 89. Olcay Önertoy - Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı
 90. Ümit Yaşar Oğuzcan & Tarık Dursun K. - Şiirimizde Ölüm (Antoloji)
 91. Edgar Allan Poe - Seçme Hikayeler
 92. Jostein Gaarder - Sofi'nin Dünyası
 93. Ahmet Haşim - Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları
 94. Sezai Karakoç - Mehmet Âkif
 95. Çağlar Simsoy - Hiç
 96. Ivo Andriç - Drina Köprüsü
 97. Dante - İlahi Komedya ( Cehennem, Araf, Cennet)
 98. Sadeddin Nüzhet Ergun - Hatâyî Divanı Şah İsmail Safevî Edebî Hayatı ve Nefesleri
 99. Turgut Karacan - Nev'î-zâde Atâyî Heft-Hân Mesnevisi (İnceleme-Metin)
 100. İbrahim Necmi Dilmen - Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları (haz. Zeynep Dengi)
 101. M. Kaya Bilgegil - Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I ...
 102. Abdülbaki Gölpınarlı - Divan Edebiyatı Beyanındadır
 103. Süheyla Bayrav - Ortaçağ Fransız Edebiyatı
 104. Ahmet Atilla Şentürk - Ahmed Paşa'nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler
 105. Ali Nihad Tarlan - Yavuz Sultan Selim Divanı
 106. Agah Sırrı Levend - Dil Üstüne
 107. Agah Sırrı Levend - Türk Edebiyatında Şehr-Engizler ve Şehr-Engizlerde İstanbul
 108. Mahmut Kaplan - Hayriyye-i Nâbî (İnceleme-Metin)
 109. Muharrem Ergin - Kadı Burhaneddin Divanı
 110. Zülfi Güler - Divan Şiirinde Peygamber Hikâyelerine Telmihler
 111. Halit Fahri Ozansoy - Hayalet, Manzum Facia
 112. Irvin D. Yalom - Nietzsche Ağladığında
 113. Gustave Flaubert - Madame Bovary(ePub)
 114. William Shakespeare - Hamlet
 115. Nikolay Vasilyeviç Gogol - Ölü Canlar(Epub)
 116. E.M. Forster - Roman Sanatı
 117. Alexandre Dumas - Monte Cristo Kontu (ePub, mobi)
 118. Shakespeare - Macbeth (ePub, mobi)
 119. Sabit - Derename (ya da) Hâce Fesâd ve Söz Ebesi (haz. Turgut Karacan)
 120. Jorge Luis Borges - Kum Kitabı (epub)
 121. Ömer Seyfettin - Hikayeler (ePub, mobi)
 122. Leyla Erbil - Gecede (pdf, epub)
 123. Atabey Kılıç - Bî-Nokta Tecellî Dîvânı (Metin-Sözlük-Tıpkıbasım)
 124. Stefan Zweig - Üç Büyük Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski (ePub)
 125. Mehmed - Işk - Nâme (İnceleme- Metin) (haz. Sedit Yüksel)
 126. Berna Moran - Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
 127. Ahmet Hamdi Tanpınar - XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
 128. Adalet Ağaoğlu - Ruh Üşümesi
 129. Sevgi Soysal - Yenişehirde Bir Öğle Vakti
 130. Boris Vian - Günlerin Köpüğü
 131. Rıfat Ilgaz - Karartma Geceleri
 132. Tacettin Uzun (Ed.) - Anlatımlı Belâğat
 133. Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası(ePub)
 134. Honore De Balzac - Vadideki Zambak
 135. Şebnem İşigüzel - Resmigeçit (pdf, epub)
 136. Leyla Erbil - Üç Başlı Ejderha
 137. Mahmut Makal - Bizim Köy
 138. Latife Tekin - Berci Kristin Çöp Masalları
 139. Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi
 140. Tolstoy - Anna Karenina (İletişim Yayınları, epub-mobi)
 141. Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan (pdf, epub)
 142. Michel de Montaigne - Denemeler
 143. Ramayana - epub
 144. Adrian D'Hage - Omega Parşömeni - Epub, Mobi
 145. Yılmaz Taşçıoğlu - Kader Hep Erken Zaman Hep Geç Cahit Zarifoğlu'nun Şiirleri
 146. Kemal Edip Ünsel - Fâtih'in Şiirleri
 147. Kemal Tahir - Rahmet Yolları Kesti
 148. Ali Püsküllüoğlu - Yaşar Kemal Sözlüğü
 149. Agâh Sırrı Levend - Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi
 150. Metin Akar - Yunus Emre Hayatı ve Eserleri
 151. İvan Gonçarov - Oblomov (TİB Kültür Yayınları, epub-mobi)
 152. M. Fatih Andı - Roman ve Hayat
 153. Mehmet Önder - Nasreddin Hoca Hayatı Ve Fıkraları
 154. Orhan Ülkülü - Bugünkü Dilde Tevfik Fikret Şiirinden Seçmeler
 155. Asım Bezirci - Metin Eloğlu, İnceleme/Antoloji
 156. Asım Bezirci - Orhan Kemal
 157. Erdoğan Erbay - Doğumunun 100. Yılında Tanpınar'ın Huzur'unda Musikinin Büyülü Dünyas
 158. Dostoyevski - Suç ve Ceza (epub - pdf)
 159. Honore De Balzac - Goriot Baba
 160. Neriman Malkoç Öztürkmen - Mehmet Akif ; Safahat ve Mekan
 161. C.Brentano - Yiğit Kasperl ile Güzel Annerl'in Hikayesi
 162. Hilmi Yücebaş - Şair Padişahlar
 163. Dostoyevski - Karamazov Kardeşler
 164. Zarîfî - Pendnâme-i Zarîfî (haz. Mehmet Arslan)
 165. Yaşar Kemal - Üç Anadolu Efsanesi
 166. Charles Bukowski - Postane
 167. William S. Burroughs - Çıplak Şölen (pdf+epub)
 168. Peyami Safa - Mistisizm (Tıpkı çekim-Aranabilir PDF)
 169. Orhan Okay - Şiir Sanatı Dersleri - Cumhuriyet Devri Poetikası
 170. Üstün Dökmen - Kelebekler ve İnsanlar
 171. William S. Burroughs - Ara Bölge
 172. William S. Burroughs - Vahşi Oğlanlar
 173. Hakan Günday - Az
 174. Iain Banks - Eşekarısı Fabrikası
 175. Tahsin Yücel - Yazının Sınırları (epub)
 176. Dostoyevski - Öteki
 177. Dostoyevski - Netoçka Nezvanova
 178. John Steinbeck - Yukarı Mahalle
 179. Honore De Balzac - Esrarlı Bir Vaka
 180. Dostoyevski - İnsancıklar
 181. Oliver Goldsmith - Wakefield Papazı
 182. Stendhal - Kırmızı ve Siyah
 183. John Fante - Los Angeles Yolu
 184. John Fante - Toza Sor
 185. John Fante - Roma'nın Batısı
 186. Ernest Hemingway - Silahlara Veda
 187. Edebiyat Eserleri Sıralı Liste (Yazar Adına Göre)
 188. Anatole France - Tais
 189. Hakan Günday - Piç
 190. Joachim Köhler - Nietzsche'nin Son Rüyası
 191. Fyodor Mihayloviç Dostoyevski - Kumarbaz
 192. Haruki Murakami - Sınırın Güneyinde Güneşin Batısında (Doğan Kitap, pdf)
 193. Jack London - Kızıl Veba ~ Güney Denizi Hikayeleri
 194. Franz Kafka - Açlık Sanatçısı(ePub, altıkırkbeş yay.)
 195. Franz Kafka - Ceza Sömürgesi ve Hukuk Öyküleri(ePub, altıkırkbeş yay.)
 196. Franz Kafka - Bir Köy Hekimi(ePub, altıkırkbeş yay.)
 197. Franz Kafka - Aforizmalar
 198. Franz Kafka - Hayvan Öyküleri(ePub, altıkırkbeş yay.)
 199. Franz Kafka - Mavi Oktav
 200. Ernest Hemingway - İşgal Istanbulu
 201. Hilmi Yücebaş - Mevlana, Hayatı ve Eserleri
 202. Metin Akar - Yahya Kemal
 203. Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz (Tıpkıçekim)
 204. Kul Sadi - İrfan ve Yunus Emre
 205. Yahya Kemal - Eğil Dağlar
 206. Iris Murdoch - Sartre'ın Yazarlığı ve Felsefesi
 207. Nicos Kazancakis - Günaha Son Çağrı
 208. Hasan Çebi - (Tiyatroları)nda Madde ve Mânâda Necip Fazıl Kısakürek
 209. Pervin Çapan-Mesneviye Düşen Aşklar (Ali Şîr Nevâyî ve Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûnları
 210. Mustafa Uzun - Çağrı/Yunus Emre'den Seçme Şiirler
 211. Gökhan Evliyaoğlu - Anadolunun İç Aydınlığı Yunus Emre
 212. Yılmaz Karakoyunlu - Salkım Hanımın Taneleri
 213. Eduardo Galeano - Tepetaklak - Tersine Dünya Okulu
 214. Andre Breton - Nadja
 215. Thomas de Quincey - Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet
 216. Alexandre Dumas - Üç Silahşörler (Pdf, EPub Mobi)
 217. Stefanie Zweig - Afrika'nın Hiç Bir Yerinde
 218. Stefan Zweig - Buluşmalar (İnsanlar, kentler, kitaplar)
 219. Ali Çiçekli - Divan-ı Lugat-it -Türk
 220. Alain Robbe-Grillet - Yeni Roman
 221. Ali Nihad Tarlan - Divan Edebiyatında Tevhidler
 222. Vasfi Mahir Kocatürk - Divan Şiirinde Meşhur Beyitler
 223. Cahit Öztelli - Yunus Emre
 224. Mesîhî - Mesîhî Dîvânı (haz. Mine Mengi)
 225. Sadeddin Nüzhet Ergun- Türk Şairleri 1
 226. Nikos Kazancakis - Allah'ın Fukarası
 227. Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz
 228. Abdülhak Şinasi Hisar - Çamlıca'daki Eniştemiz
 229. Ömer Seyfettin - Perili Köşk
 230. Üsküblü İshâk Çelebi - Dîvan (Tenkidli Basım) (haz. Mehmed Çavuşoğlu & M. Ali Tanyeri
 231. Hamza Tanyaş - Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa Terkib-i Bentler ve Terci-i Bent
 232. Turan Karataş - Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü
 233. Benjamin Constant - Adolphe
 234. Ahmet Batman - Sabah Uykum
 235. Boris Vian - Mezarlarınıza Tüküreceğim
 236. Richard Brautigan - Babili Düşlemek
 237. Richard Brautigan - Yani Rüzgar Her Şeyi Alıp Götürmeyecek
 238. Richard Brautigan - Kürtaj (epub, mobi)
 239. Niall Lucy - Postmodern Edebiyat Kuramı-Giriş
 240. Ahmet Atilla Şentürk - Ahmet Paşa'nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler
 241. Fuzuli - Beng ü Bade (Haz. Kemal Edib Kürkçüoğlu )
 242. Vedat Türkali - Komünist
 243. Vedat Türkali - Tek Kişilik Ölüm
 244. Hakan Günday - Malafa
 245. Serdar Özkan - Kayıp Gül
 246. Tunca Kortantamer - Nev'î-zâde Atayî ve Hamse'si
 247. Ahmet Altan - En Uzun Gece
 248. William Seward Burroughs - Top
 249. Turan Yüksel (Hazırlayan) - Yusuf Atılgan'a Armağan
 250. Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli