PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebiyat Eserleri


Sayfa : [1] 2 3 4

 1. Ayfer Tunç - Ömür Diyorlar Buna
 2. Kenan Akyüz - Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1839 - 1860)
 3. Afşar Timuçin - Savaşçı Türküleri
 4. Tevfik Fikret - İzahlı Şiirler
 5. Ece Ayhan - Yort Savul
 6. Çin Hikayeleri (çev. Wolfram Eberhard & Hayrünnisa Boratav)
 7. Alexandre Dumas Fills - Kamelyalı Kadın
 8. Molla Camî - Baharistan
 9. İlhan Berk - Galata
 10. Georgi Karaslavof - Hayata Dönüş
 11. Tahir'ül Mevlevi Olgun - Edebiyat Lügatı (Haz. Kemal Edib Kürkçüoğlu)
 12. Behçet Kemal Çağlar - Malazgirt Zaferinden İstanbul Fethine
 13. Oscar Wilde - Dorian Gray'in Portresi
 14. Şeyh Sadi - Bostan ve Gülistan
 15. Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig [haz. Mustafa S. Kaçalin]
 16. Hasan Aktaş - Modern Türk Şiirinde Edebi Sanatlar
 17. Gabor Liptak - Macar Efsane Ve Öykülerinde Türkler
 18. İsmet Özel - Bakanlar ve Görenler
 19. Roland Barthes - Eiffel Kulesi
 20. Ahmet Hâşim - Üç Eser
 21. H. Fethi Gözler - Ziya Paşa'nın Tercî-i Bend'i...
 22. Antoine de Saint Exupery - Küçük Prens (Epub)
 23. Ali Milâni - Şevket-i Buharî Hayatı ve Divan'ından Seçmeler
 24. Ali Nihad Tarlan - Divan Edebiyatında Muamma
 25. Cemil Sena Ongun - Sanat Sistemleri ve Ahmet Haşim'in Sembolizmi
 26. Gelibolulu Mustafa Âlî - Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları
 27. Herman Melville - Moby Dick
 28. İsmail Hikmet Ertaylan - Tevfik Fikret Ma'lûmât'da
 29. İsmail Hikmet Ertaylan - Tevfik Fikret Mirsad'da
 30. A. Süheyl Ünver - Sevâkıb-ı Menâkıb Mevlâna'dan Hatıralar
 31. Abdülkadir Karahan - Fatih, Şair Avnî
 32. Daniel Defoe - Robinson Crusoe (Pdf - Epub)
 33. Necmettin Halil Onan ? İzahlı Divan Şiiri Antolojisi
 34. Abdülbâki Gölpınarlı ? Yunus İle Âşık Paşa ve Yunus?un Bâtınîliği
 35. Ali Nihad Tarlan ? Ali Şir Nevayî
 36. Ömer Asım Aksoy - Hasan Aynî ve Nazm-ül-Cevahir
 37. Semih Balcıoğlu, Ferit Öngören - 50 Yılın Türk Mizah ve Karikatürü
 38. Octavio Paz - Öteki Ses
 39. Ali Nihat Tarlan - Hayâlî Bey Dîvânı
 40. Ahmet Sevgi - Lâtîfi'nin İki Risâlesi: Enîsü'l-Fusahâ ve Evsâf-ı İbrâhim Pâşâ
 41. Petronius Arbiter - Satirikon
 42. Jean Paul Sartre - Baudelaire
 43. İsmail Hikmet Ertaylan - Sultan Cem
 44. Tahir'ül Mevlevi Olgun - Şâir Nev'î ve Sûriye Kasîdesi
 45. İsmet Zeki Eyüboğlu - Divan Şiirinde Sapık Sevgi
 46. Arif Nihat Asya - Rubâiyyât-ı Ârif
 47. Abdülbaki Gölpınarlı - Hurûfîlik Metinleri Kataloğu
 48. Hasan Basri Çantay - Ülkü Edebiyatı
 49. Octavio Paz - Modern İnsan Ve Edebiyat
 50. M. Orhan Okay - Abdülhak Hâmid'in Romantizmi
 51. Haluk İpekten - İsmetî Dîvânı - Edisyon Kritik
 52. Ebubekir Eroğlu - Modern Türk Şiirinin Doğası
 53. Necmettin Halil Onan - Namık Kemal'in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi
 54. Ahmed Fakih - Çarhname (Yayımlayan: Mecdut Mansuroğlu)
 55. Sultan Veled - İbtidâ-Nâme (trc. Abdülbaki Gölpınarlı)
 56. Muhammet Nur Doğan - Şeyhülislâm Es'ad Efendi ve Divanının Tenkitli Metni
 57. Halûk İpekten - Divan Edebiyatında Edebî Muhitler
 58. Helâkî - Dîvan (Tenkidli Basım) (haz. Mehmed Çavuşoğlu)
 59. Cahit Öztelli - Onyedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesîmî
 60. Necati Sungur - Âhî Divânı (İnceleme - Metin)
 61. Abdülbaki Gölpınarlı - Nedim Divanı
 62. Abdülkadir Karahan - Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri
 63. Mehmet Fuat Köprülü - XVII nci asır Sazşairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman
 64. İsmail Özmen - Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi I-V (13-20. Asır)
 65. Yahya Kemal - Azîz İstanbul
 66. Çağlar Simsoy - Ya Ata Bin Ya Karıncaya
 67. Aşık Paşa-yı Velî - Garipnâme
 68. Mehmet Fuat Köprülü - XIX uncu Asır Sazşâirlerinden Erzurumlu Emrah
 69. İsmail Beliğ - Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr (haz. A. Abdulkadiroğlu)
 70. Abdulkadir İnan - Güneş - Dil Teorisi Üzerine Ders Notları
 71. Hasibe Mazıoğlu - Fuzûlî - Hâfız İki Şair Arasında Bir Karşılaştırma
 72. Asım Bezirci - İkinci Yeni Olayı
 73. Ali Nihad Tarlan - Metinler Şerhi'ne Dair
 74. Amrî Divanı
 75. Ali Nihad Tarlan - Nesirler ve Mensur Yazılar (haz. Adnan Siyadet Tarlan)
 76. Hüseyin Ayan - Cevri Divanı
 77. Yusuf Sinan Paşa- Tazarru-name
 78. Hasan Basri Çantay - Âkifname (Mehmed Âkif)
 79. Abdurrahman Güzel - Kaygusuz Abdal
 80. Halil İnalcık- Şair ve Patron
 81. Şeyh Gâlib - Şerh-i Cezîre-i Mesnevî (haz. Turgut Karabey & M. Vanlıoğlu & M. Atalay)
 82. Aristoteles - Poetika
 83. A. Süheyl Ünver - Yahya Kemal'in Dünyası
 84. Vergilius - Aeneas I
 85. Ali Torun - Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvet-Nâmeler Üzerine Bir İnceleme
 86. TDK Öykücülüğü Özel Sayısı -1975
 87. Emel Kefeli - Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları
 88. Ahmed-i Dâî - ÇENGNÂME (haz. Gönül Alpay Tekin)
 89. Jack London - Demir Ökçe
 90. Olcay Önertoy - Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı
 91. Ümit Yaşar Oğuzcan & Tarık Dursun K. - Şiirimizde Ölüm (Antoloji)
 92. Edgar Allan Poe - Seçme Hikayeler
 93. Jostein Gaarder - Sofi'nin Dünyası
 94. Ahmet Haşim - Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları
 95. Sezai Karakoç - Mehmet Âkif
 96. Çağlar Simsoy - Hiç
 97. Ivo Andriç - Drina Köprüsü
 98. Dante - İlahi Komedya ( Cehennem, Araf, Cennet)
 99. Sadeddin Nüzhet Ergun - Hatâyî Divanı Şah İsmail Safevî Edebî Hayatı ve Nefesleri
 100. Turgut Karacan - Nev'î-zâde Atâyî Heft-Hân Mesnevisi (İnceleme-Metin)
 101. İbrahim Necmi Dilmen - Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları (haz. Zeynep Dengi)
 102. M. Kaya Bilgegil - Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I ...
 103. Abdülbaki Gölpınarlı - Divan Edebiyatı Beyanındadır
 104. Süheyla Bayrav - Ortaçağ Fransız Edebiyatı
 105. Ahmet Atilla Şentürk - Ahmed Paşa'nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler
 106. Ali Nihad Tarlan - Yavuz Sultan Selim Divanı
 107. Agah Sırrı Levend - Dil Üstüne
 108. Agah Sırrı Levend - Türk Edebiyatında Şehr-Engizler ve Şehr-Engizlerde İstanbul
 109. Mahmut Kaplan - Hayriyye-i Nâbî (İnceleme-Metin)
 110. Muharrem Ergin - Kadı Burhaneddin Divanı
 111. Zülfi Güler - Divan Şiirinde Peygamber Hikâyelerine Telmihler
 112. Halit Fahri Ozansoy - Hayalet, Manzum Facia
 113. Irvin D. Yalom - Nietzsche Ağladığında
 114. Gustave Flaubert - Madame Bovary(ePub)
 115. William Shakespeare - Hamlet
 116. Nikolay Vasilyeviç Gogol - Ölü Canlar(Epub)
 117. E.M. Forster - Roman Sanatı
 118. Alexandre Dumas - Monte Cristo Kontu (ePub, mobi)
 119. Shakespeare - Macbeth (ePub, mobi)
 120. Sabit - Derename (ya da) Hâce Fesâd ve Söz Ebesi (haz. Turgut Karacan)
 121. Jorge Luis Borges - Kum Kitabı (epub)
 122. Ömer Seyfettin - Hikayeler (ePub, mobi)
 123. Leyla Erbil - Gecede (pdf, epub)
 124. Atabey Kılıç - Bî-Nokta Tecellî Dîvânı (Metin-Sözlük-Tıpkıbasım)
 125. Stefan Zweig - Üç Büyük Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski (ePub)
 126. Mehmed - Işk - Nâme (İnceleme- Metin) (haz. Sedit Yüksel)
 127. Berna Moran - Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
 128. Ahmet Hamdi Tanpınar - XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
 129. Adalet Ağaoğlu - Ruh Üşümesi
 130. Sevgi Soysal - Yenişehirde Bir Öğle Vakti
 131. Boris Vian - Günlerin Köpüğü
 132. Rıfat Ilgaz - Karartma Geceleri
 133. Tacettin Uzun (Ed.) - Anlatımlı Belâğat
 134. Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası(ePub)
 135. Honore De Balzac - Vadideki Zambak
 136. Şebnem İşigüzel - Resmigeçit (pdf, epub)
 137. Leyla Erbil - Üç Başlı Ejderha
 138. Mahmut Makal - Bizim Köy
 139. Latife Tekin - Berci Kristin Çöp Masalları
 140. Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi
 141. Tolstoy - Anna Karenina (İletişim Yayınları, epub-mobi)
 142. Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan (pdf, epub)
 143. Michel de Montaigne - Denemeler
 144. Ramayana - Pdf - Epub - Mobi
 145. Adrian D'Hage - Omega Parşömeni - Epub, Mobi
 146. Yılmaz Taşçıoğlu - Kader Hep Erken Zaman Hep Geç Cahit Zarifoğlu'nun Şiirleri
 147. Kemal Edip Ünsel - Fâtih'in Şiirleri
 148. Kemal Tahir - Rahmet Yolları Kesti
 149. Ali Püsküllüoğlu - Yaşar Kemal Sözlüğü
 150. Agâh Sırrı Levend - Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi
 151. Metin Akar - Yunus Emre Hayatı ve Eserleri
 152. İvan Gonçarov - Oblomov (TİB Kültür Yayınları, epub-mobi)
 153. M. Fatih Andı - Roman ve Hayat
 154. Mehmet Önder - Nasreddin Hoca Hayatı Ve Fıkraları
 155. Orhan Ülkülü - Bugünkü Dilde Tevfik Fikret Şiirinden Seçmeler
 156. Asım Bezirci - Metin Eloğlu, İnceleme/Antoloji
 157. Asım Bezirci - Orhan Kemal
 158. Erdoğan Erbay - Doğumunun 100. Yılında Tanpınar'ın Huzur'unda Musikinin Büyülü Dünyas
 159. Dostoyevski - Suç ve Ceza (epub - pdf)
 160. Honore De Balzac - Goriot Baba
 161. Neriman Malkoç Öztürkmen - Mehmet Akif ; Safahat ve Mekan
 162. C.Brentano - Yiğit Kasperl ile Güzel Annerl'in Hikayesi
 163. Hilmi Yücebaş - Şair Padişahlar
 164. Dostoyevski - Karamazov Kardeşler
 165. Zarîfî - Pendnâme-i Zarîfî (haz. Mehmet Arslan)
 166. Yaşar Kemal - Üç Anadolu Efsanesi
 167. Charles Bukowski - Postane
 168. William S. Burroughs - Çıplak Şölen (pdf+epub)
 169. Peyami Safa - Mistisizm (Tıpkı çekim-Aranabilir PDF)
 170. Orhan Okay - Şiir Sanatı Dersleri - Cumhuriyet Devri Poetikası
 171. Üstün Dökmen - Kelebekler ve İnsanlar
 172. William S. Burroughs - Ara Bölge
 173. William S. Burroughs - Vahşi Oğlanlar
 174. Hakan Günday - Az
 175. Iain Banks - Eşekarısı Fabrikası
 176. Tahsin Yücel - Yazının Sınırları (epub)
 177. Dostoyevski - Öteki
 178. Dostoyevski - Netoçka Nezvanova
 179. John Steinbeck - Yukarı Mahalle
 180. Honore De Balzac - Esrarlı Bir Vaka
 181. Dostoyevski - İnsancıklar
 182. Oliver Goldsmith - Wakefield Papazı
 183. Stendhal - Kırmızı ve Siyah
 184. John Fante - Los Angeles Yolu
 185. John Fante - Toza Sor
 186. John Fante - Roma'nın Batısı
 187. Ernest Hemingway - Silahlara Veda
 188. Edebiyat Eserleri Sıralı Liste (Yazar Adına Göre)
 189. Anatole France - Tais
 190. Hakan Günday - Piç
 191. Joachim Köhler - Nietzsche'nin Son Rüyası
 192. Fyodor Mihayloviç Dostoyevski - Kumarbaz
 193. Haruki Murakami - Sınırın Güneyinde Güneşin Batısında (Doğan Kitap, pdf)
 194. Jack London - Kızıl Veba ~ Güney Denizi Hikayeleri
 195. Franz Kafka - Açlık Sanatçısı(ePub, altıkırkbeş yay.)
 196. Franz Kafka - Ceza Sömürgesi ve Hukuk Öyküleri(ePub, altıkırkbeş yay.)
 197. Franz Kafka - Bir Köy Hekimi(ePub, altıkırkbeş yay.)
 198. Franz Kafka - Aforizmalar
 199. Franz Kafka - Hayvan Öyküleri(ePub, altıkırkbeş yay.)
 200. Franz Kafka - Mavi Oktav
 201. Ernest Hemingway - İşgal Istanbulu
 202. Hilmi Yücebaş - Mevlana, Hayatı ve Eserleri
 203. Metin Akar - Yahya Kemal
 204. Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz (Tıpkıçekim)
 205. Kul Sadi - İrfan ve Yunus Emre
 206. Yahya Kemal - Eğil Dağlar
 207. Iris Murdoch - Sartre'ın Yazarlığı ve Felsefesi
 208. Nicos Kazancakis - Günaha Son Çağrı
 209. Hasan Çebi - (Tiyatroları)nda Madde ve Mânâda Necip Fazıl Kısakürek
 210. Pervin Çapan-Mesneviye Düşen Aşklar (Ali Şîr Nevâyî ve Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûnları
 211. Mustafa Uzun - Çağrı/Yunus Emre'den Seçme Şiirler
 212. Gökhan Evliyaoğlu - Anadolunun İç Aydınlığı Yunus Emre
 213. Yılmaz Karakoyunlu - Salkım Hanımın Taneleri
 214. Eduardo Galeano - Tepetaklak - Tersine Dünya Okulu
 215. Andre Breton - Nadja
 216. Thomas de Quincey - Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet
 217. Alexandre Dumas - Üç Silahşörler (Pdf, EPub Mobi)
 218. Stefanie Zweig - Afrika'nın Hiç Bir Yerinde
 219. Stefan Zweig - Buluşmalar (İnsanlar, kentler, kitaplar)
 220. Ali Çiçekli - Divan-ı Lugat-it -Türk
 221. Alain Robbe-Grillet - Yeni Roman
 222. Ali Nihad Tarlan - Divan Edebiyatında Tevhidler
 223. Vasfi Mahir Kocatürk - Divan Şiirinde Meşhur Beyitler
 224. Cahit Öztelli - Yunus Emre
 225. Mesîhî - Mesîhî Dîvânı (haz. Mine Mengi)
 226. Sadeddin Nüzhet Ergun- Türk Şairleri 1
 227. Nikos Kazancakis - Allah'ın Fukarası
 228. Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz
 229. Abdülhak Şinasi Hisar - Çamlıca'daki Eniştemiz
 230. Ömer Seyfettin - Perili Köşk
 231. Üsküblü İshâk Çelebi - Dîvan (Tenkidli Basım) (haz. Mehmed Çavuşoğlu & M. Ali Tanyeri
 232. Hamza Tanyaş - Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa Terkib-i Bentler ve Terci-i Bent
 233. Turan Karataş - Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü
 234. Benjamin Constant - Adolphe
 235. Ahmet Batman - Sabah Uykum
 236. Boris Vian - Mezarlarınıza Tüküreceğim
 237. Richard Brautigan - Babili Düşlemek
 238. Richard Brautigan - Yani Rüzgar Her Şeyi Alıp Götürmeyecek
 239. Richard Brautigan - Kürtaj (epub, mobi)
 240. Niall Lucy - Postmodern Edebiyat Kuramı-Giriş
 241. Ahmet Atilla Şentürk - Ahmet Paşa'nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler
 242. Fuzuli - Beng ü Bade (Haz. Kemal Edib Kürkçüoğlu )
 243. Vedat Türkali - Komünist
 244. Vedat Türkali - Tek Kişilik Ölüm
 245. Hakan Günday - Malafa
 246. Serdar Özkan - Kayıp Gül
 247. Tunca Kortantamer - Nev'î-zâde Atayî ve Hamse'si
 248. Ahmet Altan - En Uzun Gece
 249. William Seward Burroughs - Top
 250. Turan Yüksel (Hazırlayan) - Yusuf Atılgan'a Armağan