PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tasavvuf Kitapları


 1. Akşemseddin - Makamat-ı Evliya
 2. Ahmet GÜNER - Tarikatler Ansiklopedisi -1991
 3. Eşref Ali Tânevî - Hadislerle Tasavvuf (trc. H. Zaferullah Dâvûdî & Ahmed Yıldırım)
 4. Uşşâkî Sâliklerinin Âdâbı (Tuhfetü'l-Uşşâkıyye) (haz. Mahmud Erol Kılıç)
 5. Titus Burckhardt -İslam Tasavvuf Doktrinine Giriş (trc. Fahreddin Arslan)
 6. Ahmet Eflâkî - Menâkıbu'l-Arifîn I (Âriflerin Menkıbeleri)
 7. Annemarie Schimmel - İslamın Mistik Boyutları
 8. Ahmet Eflâkî - Âriflerin Menkıbeleri 1
 9. Ahmet Eflâkî - Âriflerin Menkıbeleri 2
 10. Mustafa Aşkar - İskilipli Şeyh Muhyiddîn Yavsî _ Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
 11. Atilla Özkırımlı - Alevilik Bektaşilik
 12. İmam-ı Rabbâni - Mektubat-ı Rabbânî (3 cilt)
 13. Yaşar Nuri Öztürk - Hallâc-ı Mansûr ve eseri Kitâbü't Tavâsîn
 14. Hakkı Saygı - Şeyh Safî Buyruğu ve Rumeli Babağan (Bektaşi) Erkânları
 15. A.E. Affifi - Muhyiddini İbnu?l-Arabi'nin Tasavvuf Felsefesi
 16. Adnan Karaismailoğlu - Mevlânâ Celâleddin-i Rumi
 17. Sultan Veled - Maarif
 18. Beynold A. Nicholson - İslâm Sufileri
 19. Ali Asgar Hikmet - Camî Hayatı ve Eserleri
 20. İsmet Zeki Eyüboğlu - Hacı Bektaş Veli
 21. İbn'ül-Arabi'nin Eserleri ve Kaynakları İçin Misdak Olarak el Futûhât el-Mekkiyye
 22. Muhiddin-i Arabi - Fütûhât-ı Mekkiyye
 23. Hasan Avni Yüksel - Türk İslam Tasavvuf Geleneğinde Rüya
 24. Hüseyin Salahî Çiloğlu - Ahmed Amiş Efendi
 25. Osman Nuri Küçük - Mevlana'nın Tasavvufi Görüşleri
 26. Feridüddin-i Attar - Kuşdili Mantıku't-tayr
 27. Ebu'l-Alâ Afîfî - Tasavvuf İslâm'da Manevî Devrim (trc. H. İbrahim Kaçar&Murat Sülün)
 28. Abdülkerim Erdoğan - Ankara'nın Manevi Mimarı Hacı Bayramı Veli
 29. A.Abdükadiroğlu - Halvetiliğin Şabaniye Kolu
 30. Abdülbaki Gölpınarlı - On İki İmam
 31. İbnülHakim Es - Semerkandi - Tarik-i Müstakim
 32. İsmail Rusûhî Ankaravî - Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi
 33. Mustafa Aşkar - Niyazî-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı
 34. Niyâzî-i Mısrî - İrfan Sofraları (Mawâidu'l-İrfan) (trc. Süleyman Ateş)
 35. Martin Lings - Tasavvuf Nedir
 36. Nicola A. Ziadeh - Tasavvuf ve Siyaset Hareketi Senûsîlik (trc. Kadir Özköse)
 37. Rahmi Serin - Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi
 38. Robert Frager - Kalp Nefs ve Ruh
 39. Cemal Şener - Şaha Giden yolda Alevilik Nedir?
 40. Battal Pehlivan - Anadolu'da Alevilik
 41. Ali Yaman - Kızılbaş Alevi Dedeleri
 42. Şahkulu Sultan Dergahı Yayınları
 43. Piri Er - Geleneksel Anadolu Aleviliği
 44. Adnan Karaismailoğlu - Mevlânâ ve Kültürümüz
 45. Osman Karabulut - Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî ve Risâle-i Es'adiyye
 46. İzzeddin Kaşani - Tasavvufun Ana Esasları
 47. Abdu'l-Bari En-Nedvi - Tasavvuf ve Hayat
 48. Eşref Ali Tanevi - Amellerin Karşılığı
 49. Belkıs Temren - Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi
 50. İsmet Demir & Hacı Osman Yıldırım - Beşiktaşlı Şeyh Yahyâ Efendi ve Üveysîlik
 51. Fahreddin-i Iraki - Lemaat
 52. Ethem Cebecioğlu (ed.) - Tasavvuf Klasikleri
 53. Muhammed Es'ad Erbilî - İbâdet ve Ahlâk İle İlgili 1001 Hadis
 54. Osman Eğri - Yaygın Din Eğitimi Açısından Bektaşilik
 55. Hacı Bektaş-ı Veli - Makâlât
 56. mevlana
 57. Abdurrahman Güzel - Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi
 58. İsmail Ankaravi - Nakş El-Füsus Şerhi
 59. Ömer Ferit Kam - Vahdet-i Vücud
 60. Feridüddin-i Attar - Pendname
 61. Osman Nuri Ergin - Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun
 62. Bedri Noyan (Dedebaba) - Veli Baba Menakıbnamesi
 63. Abdülkadir Geylani - Atiyye-i Sübhaniye
 64. Halil Öztoprak - Kur'an'da Hikmet Tarihte Hakikat
 65. Haluk Berkmen - Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf
 66. Abdülbaki Gölpınarlı - Melamilik ve Melamiler
 67. Aslı Aker - Ne Demiş Mevlana
 68. Annemarie Schimmel - Tanrı'nın Yeryüzündeki İşaretleri
 69. Seyyid Abdülkadir-i Geylani - Gunyetüt Talibin İlim Ve Esrar Hazinesi
 70. Ahmet Ögke - Elmalı Erenlerinde Mana Dili
 71. Feridüddin Attar - Esrarname - pdf
 72. Saadettin Merdin - İslam'ın Pavlusları 1~2
 73. Abdulkadir Geylani Kitapları
 74. Hüseyin Aydın - Muhasibinin Tasavvuf Felsefesi İnsan,Psikoloji,Bilgi,Ahlak Görüşü
 75. Sultan Veled - İbtidâ-Nâme (çvr.Abdülbaki Gölpınarlı)
 76. Tehzibü'l-Ahlak : Ahlak Eğitimi
 77. Mevlana Celaleddin - Divan-ı Kebir - (Çev.Abdulbaki Gölpınarlı) 7 cilt
 78. İbn Furek - El-İbane an Turuki'l-K'asıdin : Tasavvuf Istılahları
 79. Imam - ı Gazali - Tasavvufun Prensipleri
 80. Ali Ağa Varlık - Allah Hedef Can Nokta - Alevi Bektaşilikte Tasavvuf
 81. Davut El Kayseri - Tasavvuf İlmine Giriş
 82. Sofi Huri - İslam Aleminde İlk Kadın Sufi-Râbiat'ül Adeviyye
 83. Şeyh Bedrettin - Varidat
 84. Hoca Ahmed Yesevî - Dîvân-ı Hikmet
 85. Mahmud Erol Kılıç - Tasavvufa Giriş
 86. Mevlana Celaleddin - Fihi Ma Fih (Abdulbaki Gölpınarlı - 1972)
 87. Niyazi Mısri Divanı
 88. Öner Yağcı - Yunus Emre - Yaşamı ve Bütün Şiirleri
 89. Öner Yağcı - Pir Sultan Abdal - Yaşamı ve Bütün Şiirleri