PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tezler


 1. Özgür Umut Hoşafçı - Toplumsal Muhalefet ve Mizah Dergileri (Leman Dergisi)
 2. Mustafa Bayram Mısır - Kapitalizm,Devletler ve Egemenlik
 3. Gürhan Gürcan - 6-7 Eylül 1955 Olayları
 4. Barbara Brend - Doğudan Gelen Yenileşme Hareketi
 5. Galip Atasagun - Yahudilik Hristiyanlik ve Müslümanlikta Dini Semboller
 6. Süreç Odaklı Bir Bakışla Türkiye'de Çizgi Roman Çevirileri
 7. Bor Madeni Hakkında Tez
 8. Özden Gül Otker - Sümerlilerin Dini Inanc Ve Adetleri
 9. İlk Dönem Hadis ve İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Veda Hutbesi Rivayetlerinin Tetkiki
 10. Murat Gökalp - Kadı Iyaz ve Şifâ Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru
 11. Ibrahim Agah Cubukcu -Gazzali ve Süphecilik
 12. Halil İbrahim Kaplan - Salnamelere göre Adana
 13. Hatice Ergül - 53 No?lu Ser?iyye Siciline Göre Adana?nın Sosyo-Ekonomik Tarihi
 14. Sacit Yılmaz - Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu
 15. Edip Durmaz - Popüler Tarih Dergiciliğinin Gelişiminde Hayat Tarih Mecmuasının Yeri
 16. Ahmed Hesamipoor - El-Fuşenci'nin İbretü'n-nazırin Adlı Eserinde Timur Devri Olayları
 17. Ahmet Eyicil - Doktor Nazım Bey
 18. Ali Arslan - Darülfünundan Üniversiteye Geçiş
 19. Ömer Bıyık - Osmanlı Yönetiminde Kırım (1600-1774)
 20. Burhan Keskin - Selimname (İshak bin İbrahim)
 21. Duck-Chan Woo - Köktürk Devletinin Teşekkülü ve Çin ile İlişkileri (6.Asır-8.Asır)
 22. Duck-Chan Woo - Juan-Juan'lar
 23. Fadime Okay - Schiltbergerin Hatıratı
 24. Cevdet Kırpık - Osmanlı Devleti'nde İşçiler ve İşçi Hareketleri (1876-1914)
 25. Azize Uygun - El Falı
 26. Hatem Aka - H. 1186-1190 (M. 1772-1776) Tarihli 290 Numaralı Karaman Şer?iye Sicil...
 27. Sinan Can Göksel - Osmanlı Askeri Düzeni ve Yeniçeriler
 28. Mustafa Uzun - Dede Ömer Rûşenî'nin Hayatı, Eserleri ve Miskinnâmesi
 29. Meral Akşener - İzmit Şer'iyye Sicili (4 Muharrem 1220-25 Şevval 1230)...
 30. İbrahim Kafi Dönmez - İslâm Hukukunda Kaynak Kavramı ve VIII. Asır İslâm Hukukçuların
 31. Vahdettin Engin - Rumeli Demiryolları (1992)
 32. Nezahat Demirhan - Atatürk Dönemi Ulaştırma Politikası ve Demiryolları
 33. Ufuk Gülsoy - Hicaz Demiryolu
 34. Hazar Kaba - Kıbrıs-Arkaik Dönem Seramiğinde Kuş Motifi
 35. Perihan Karaaslan -Bizans Devleti'nde Meslek Birlikleri
 36. Çiğdem Çetin - Wilson Prensipleri Cemiyeti
 37. Nizamettin Balaban - Milli Mücadelede Kıbrıs Türk Basını
 38. Erol Umut - Musul Meselesinde Petrol Faktörü
 39. Gürhan Yelice - 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Hazırlayan Koşullar
 40. Güneş Şahin-Tercüman,Cumhuriyet,Milliyet,Hürriyet Gazetelerinde Kıbrıs Sorunu
 41. Fatma Gül Kesiktaş - Kıbrıs sorunu`nun Türk-Amerikan ilişkilerine yansıması;Johnson M
 42. Fevzi Demirağ -Ortaöğretimde Sanat Tarihi Eğitimi-Öğretimi ve Problemleri(1957-2005)
 43. Erhan Kanbolat-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İlköğretim Programları(1913-1968)
 44. R.Tûba Çavdar -Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kadar Osmanlı Kütüphanelerinin Gelişimi
 45. Coşkun Dikbıyık - Türk Toplumunda Kimlik Bunalımı ve Din Olayı
 46. Menderes Gürkan - İslam Hukuk Metodolojisinin Oluşumu ve Şafii'nin Yeri
 47. Ebubekir Sofuoğlu - Osmanlı Devleti'nde Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatlar ve ...
 48. Ji Hyun Lee - Türkiye'deki Misyonerlik: Güney Koreli Protestan Misyonerlerin Faaliyet
 49. Selami Kurt - Mesih İnanlıları ve Türkiye'deki Faaliyetleri
 50. Süleyman Ünüvar - Milli Mücadele Döneminde Türkiye'de Günlük Hayat (1919-1922)
 51. Mustafa Şentop - Şer'iyye Mahkemelerinde Temyiz ve İstinaf (XIX. ve XX. Yüzyıl)
 52. Gülşen Karataş - Tarikatlara Yönelmenin Sosyo-Kültürel ve Psikolojik Nedenleri
 53. Mustafa Akkaya - Hıristiyan Türklerden Karamanlılar (Tarihi Bir Bakış)
 54. Elnure Azizova - Kerbelâ Vak'ası
 55. Eyyüp Said Kaya - Mezheblerin Teşekkülünden Sonra Fıkhî İstidlâl
 56. Ümit Horozcu - Din Psikolojisi Açısından William James ve Görüşleri
 57. Süleyman Göksu - Mehmed Hasib Ruznâmesi (H. 1182-1195 - M. 1768-1781)
 58. Ali Uğur - Taşköprî-Zâde Ahmed Efendi (Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve İlmî Görüşleri)
 59. Hasan Hüseyin Adalıoğlu - Muhyiddin Cemâlî'nin Tevârih-i Âl-i Osman'ı
 60. Davut Kılıç - Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre XVII. Yüzyılda Anadoluda Din
 61. H. Mustafa Eravcı ? Mustafa Âli?s Nusret-Nâme... (I-II)/Doktora
 62. Gürbüz Deniz - Hocazâde ve Ali Tûsî'nin Tehâfütlerinin Mukayesesi/Doktora
 63. Abdurrahman Sağırlı - Mehmed B. Mehmed Er-Rûmî'nin Nuhbetü't-Tevârih ve'l-Ahbâr'ı
 64. Meliha Yıldıran - Ahmed Cevdet Paşa Hayatı -Eserleri ve Dîvançe-i Cevdet (YL)
 65. A. Serdar Özlü - Dört Halife Döneminde İç Güvenlik/Doktora
 66. Yusuf Doğan - İkinci Abbasî Dönemi'nde Mizah / Doktora
 67. Yusuf Alemdar - Osmanlı'da Dâru'l-Kurrâ Müessesi ve Kıraat Öğretimi / Doktora
 68. Mehmet Ersan - Türkiye Selçukluları Zamanında Anadolu'da Ermeniler/Doktora
 69. Zeliha Ulusal - Hat Sanatı Tarihi ve Medresetü'l Hattatin
 70. Abdülkadir Yılmaz - Hat Sanatında Satır Sistemi
 71. Ali Keleş - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi İslâm Hukukçuları ve Eserleri (Y. Lisans)
 72. Gürsoy Şahin - XIX. Yüzyılda İngiliz Seyahatnamelerine Göre Türkiye ve Türkler
 73. Mehmet S. Bekar-Birinci Haçlı Seferi Esnasında İslam Dünyasının Sosyal Durumu Suriye
 74. Sadettin Sağ - Frithjof Schuon'da Din Kavramı / Yüksek Lisans
 75. Bayram Eyüp Ertürk - Mustafa Çağatay Uluçay Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği/Y. Lisans
 76. İsmail Anıl TALASLI - Türkiye'deki Bankacılık Sistemi ve Zorunlu Karşılık Yönetimi
 77. Bekir Sarıkaya - Rükneddin Ahmed'in 'Acâibu'l Mahlûkât Tercümesi
 78. Kayhan Atik - Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman / Doktora
 79. Hüseyin Süzen - Dükakinzade Ahmed Beg Dîvanı (İnceleme-Tenkidli Metin) / Doktora
 80. Hasan Yaşaroğlu - Muhtar Es-Sakafi / Yüksek Lisans Tezi
 81. Fatih Yahya Ayaz - Bahrî Memlukler Döneminde Harameyn Hizmetleri / Yüksek Lisans
 82. Hülya Kır - İslâm İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi / Doktora
 83. Adile Tahirova - Şiî Kelâm Sisteminde Bilgi Kaynakları / Yüksek Lisans Tezi
 84. İlker Kömbe - Osmanlı-Türk Düşüncesinde Münazara İlmi ve Abdünnâfi İffet'in Tercüme-i
 85. Muhammed Masum Şenburç - Osmanlı Müelliflerinden Yusuf Zahir Efendi ve Usûl-i Hadîs'e
 86. Nuri Derdiyok - Şeyhu'l-İslâm Mustafa Sabri'nin Yeni Fıkhî Konulara Yaklaşımları
 87. Mesut Aytekin - Korku Sinemasında Vampir Filmleri
 88. Veysel Koç - Vehhabilik ve Temel Prensipleri / Yüksek Lisans Tezi
 89. Ayşegül Çalı (Kılıç) - Gazi Evrenos Bey
 90. İbrahim Erdal - Tarihi sürecte mübadelenin sebepleri ve Lozandaki Mübadele konusu
 91. Ergin Ayan - Horasan ve Civarındaki Oğuz Boyları (1157-1220) / Doktora
 92. Dursun Ali Akbulut - Arap Fütuhatına Kadar Maveraünnehir ve Horasan'da Türkler
 93. Songül Aydın - 12 Mart 1971 Öncesinde ANT Dergisi
 94. Murat Karataş - Haritalarla Çanakkale Savaşları
 95. Canan Bilal Yılmaz - Türkiye'de enf.beklentilerini belirleyen makro unsurlar(pdf)
 96. Cemalettin Sancar - Kur'an'da Helâk Olan Kavimler / Doktora
 97. Günay Haral - İslam ve Hıristiyan İlâhiyatında Gaye ve Nizam Deliline Metodik Bir..
 98. Kemaleddin Taş - Cemil Meriç'in Din ve Topluma Bakışı / Yüksek Lisans
 99. Bilgin Aydın - Osmanlı Yenileşmesi Döneminde Bâb-ı Meşihat'ın Bürokratik Yapısı ve...
 100. Gülsüm Ezgi Korkmaz - Sûrnâmelerde 1582 Şenliği
 101. Osman Kaya - Kur'an'da Nuh (as)'ın Kıssası / Yüksek Lisans
 102. Cuma Sertan Subaşı - Dünden bugüne Panislavizm
 103. Abdulkadir Harmancı - Klasik Kelam Problemleri Açısından Nur Risaleleri
 104. Ethem Cebecioğlu - Haci Bayram Veli ve tasavvuf felsefesi
 105. Muhammet Gür - Makale ve Mektuplarına Göre Süleyman Nazif (DR)
 106. Burhan Atsız - Mu'tezile ve Tefsir Metodu (Yüksek Lisans)
 107. Mete Çetik - Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin (1906-1908) Örgütü (Y. Lisans)
 108. Kenan Ziya Taş - Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Bolu Sancağı (DR)
 109. Orhan Ateş - Misyonerlik Faaliyetlerinin Ermeni Boyutu (YL)
 110. Nermin Öztürk - İlahî Dinlerde Yemin, Keffaret ve Kurban /DR
 111. Koşkar Selimli - Sünnî ve Şiî Hadis Kaynaklarına Göre İslâm Esasları Hadisi /YL
 112. Ahmet Özcan - Kethüda Said Efendi Tarihi ve Değerlendirmesi (YL)
 113. Ömer Bıyık - 124 Numaralı Mühimme Defteri
 114. Murat Eroğlu - Halifeliğin Osmanlılara Geçişi Sorunu / YL
 115. Asuman Tezcan - Ahmet Emin Yalman: Dönemi ve Gazeteciliği 1918-1938
 116. Zeydilik ve Yemen'de Yayılışı
 117. Yemen'in Osmanlı'dan Ayrılışı (Kopuşu)
 118. İsmail Serdar Duman - Emeviler'de Sosyal Hayat
 119. Hatice Yüzgeçer - 2 Numarali Yozgat Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyu (H.1299-1304)
 120. Mustafa Fayda - İslamiyetin Güney Arabistana Yayılışı
 121. Halis Albayrak - Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri
 122. Ahmet Davutoğlu - The Impacts of Alternative Weltanschauungs on Poitical Teories: A C
 123. Mehmet Yavuz Şeker - İslam İnancında Şeytan Kavramı (YL)
 124. Ali Demirel - İslam Kelâm'ında İsbât-ı Vâcib (Allah'ın Varlık Delilleri) (YL)
 125. Betül Avcı - Erken Dönem Hıristiyan Teolojisinde Logos Doktrini (YL)
 126. Muhittin Uysal - Tespit ve Yorum Bakımından Tasavvuf Kitaplarında Bulunan İhtilaflı H
 127. Kâmil Tiftik - Kadı Beyzâvî'nin Tavâli'u'l-Envâr'ının Mustafa Sıtkı'ya Ait Tercümesi
 128. Ahmet Öğreten - Nizâm-ı Cedîd'e Dâ'ir Islâhât Lâyihaları (YL)
 129. Süleyman Karacelil - Cumhuriyet Dönemi Tefsir Hareketleri-Türkçe Tefsirler Bağlamında
 130. Ferhat gökçe - İslâm İrfân Geleneğinde Hadis Yorumu
 131. Mehmet Sert - Eletronik Belgeler ve Telif Hakları
 132. Fatih Çelik - Hz. Peygamber'in Hadislerinde Ticârî Ahlâk (YL)
 133. Cafer Erdoğan - Spor Terimleri Sözlüğü
 134. Derya Örs - Fazlullah b. Ruzbihan-i Hunci ve Tarih-i Alem-aray-i Emini'si
 135. Yunus Demircan - Hanefilerin Kurbanın Vücubiyetiyle İlgili Delilleri
 136. Asiye Aydın - Yahudilik'te Kurban Fenomeni
 137. Feriha Özkan - Atatürk'ün Laiklik Anlayışının Eğitim Sistemimizdeki Yansımaları
 138. Yusuf Suiçmez - Hadiste Ref Problemi (Doktora Tezi)
 139. Göksel Aymaz - Sanatsal Üretimin Toplumsal Oluşumu: Nâzım Hikmet?in ?Memleketimden İn
 140. Salih Akdemir - Hıristiyan Kaynaklara ve Kur'an-ı Kerim'e Göre Hz. İsa
 141. Şeref Boyraz - Türk Halkbiliminin Yazılı Kaynakları Olarak Melhemeler
 142. Hakan Fidan - Diplomacy in The Information Age: The Use of Information Technologies..
 143. Abdulkadir Tanış - Alvin Plantinga'nın Ontolojik Kanıt Savunması
 144. M. Emin Mamiş - Kur'an Tekrarlarına İstatistiki bir Yaklaşım
 145. H. Lâle Ayhan - AB ve Türk Hukuklarına Göre İnternet Ortamında Fikrî Mülkiyet Hakları
 146. Samet Alıç - Oğuznamelere Göre Türk Toplumunda Kadın
 147. Koray Şerbetçi - İlk Çağ Anadolu Devletlerinde Ordu
 148. Mehmet Evkuran - Müslüman Kültürdeki Mitolojik Unsurlar
 149. 31 Mart vakası hakkında 2 adet tez... Word belgesi halinde.
 150. İsmail Karakoç - Türkiye Selçuklu Devlet Adamlarından Sadeddin Köpek ve Faaliyetleri
 151. Habib Aydın - Türkiye'de Parlamenter Sistem Eleştirileri ve Başkanlık Sistemi (YL)
 152. Aziz Taşbolotov - Yecüc ve Mecüc Hakkındaki Hadislerin İsnad ve Metin Açısından Tahli
 153. Ebru Esenkal - Yabancı Ülkeler Tarafından Osmanlı Coğrafyasında Açılan Okullar
 154. Ayşenur Günler - Berkeley'in İmmateryalist Metafiziği
 155. Fuat Aydın - Bir Sessizliğin ya da Yhvh?nin Tarihi-YHVH?nin Telaffuz Edilmeme Olgusu
 156. Ramazan Adıbelli - Monoteizm ve Yüce Varlık Konusunda Schmidt,Pettazzoni Tartışması
 157. James H. Charlesworth - Eski Ahit'in Apokrif Kitapları
 158. Saffet Köse - Hîle-i Şer'iyye Konusunda Ebû Hanîfe'ye Yöneltilen İthamlar
 159. Şahin Gönül - Din ve Moda (YL)
 160. Erol Kapluhan - Atatürk Dönemi Eğitim Seferberliği ve Köy Enstitüleri
 161. Özlem Baykuş - Çizgi Romandan Sinemaya Uyarlamada Karaoğlan Örneğinin Plastik Değerle
 162. Ali Avcu -Karmatiler'in Doğuşu ve Gelişim Süreci
 163. Serpil Akbıyık - Babil Esaretinin Yahudiler Üzerindeki Etkileri
 164. Ali Bulut - Cahiliye Şiirinde Bazı Dini Motifler
 165. Uğur Tanyeli - Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11.-15. yy)
 166. Özgönül Aksoy - Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme
 167. Çağlar Tunçay - Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Çalışmalar
 168. Levent Gökçedağ - Atatürk Dönemi Müzik İdeolojisi ve Günümüze Yansımaları
 169. Özcan Karacan - Atatürk Döneminde Yapılan Karayolları, Barajlar ve Limanlar
 170. Muharrem Güzeldir - Abuşka Lügati (Giriş-Metin-indeks) (Doktora)
 171. Ziya Durmuş - Kadınlarla İlgili M. Aleyh Hadislerin Kur?an?a Aykırılığı İddiasının De
 172. Muhammed Salim Danış - Dedikodunun Sosyolojisi
 173. Mehmed Said Hatiboğlu - Müslüman Âlimlerin Buhârî ve Müslim'e Yönelik Eleştirileri
 174. Gökhan Erdem - Osmanlı İmparatorluğu'nda Sürekli Diplomasi'ye Geçiş Süreci
 175. Uğur Tatlısumak - Osmanlı Uleması ve Patronaj İlişkisi
 176. Sibel Çelikel - Orhun Kitabelerinin Günümüz Türkçesindeki Söz Varlığı
 177. Nihal Ş. Utku - Kızıldeniz'de Denizcilik, Ticaret ve Yerleşim (VII. - XI. Yüzyıllar)
 178. Tez için acil yardıma ihtiyacım var.
 179. Doruk Akyüz - Pertev Paşa'nın Gözünden Rus-Japon Harbi
 180. Hindistan'da Misyonerlik Faaliyetleri ve Agra Tartışmaları
 181. Işıl Uçaş - Rubaiyat-ı Ömer Hayyam
 182. Hakan Özdemir - Cumhuriyet Tarihinde Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler
 183. Eren Rızvanoğlu - Anlamdan Yoruma: Dil Felsefesinin Sınırları Üzerine Bir İnceleme
 184. Ekrem Demir - Muhammed İzzet Derveze'nin Kur'an'ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi
 185. Belek Japarakunov - M. İzzet Derveze'nin ''Asru'n-Nebi ve Siretu'r-Resul'' Adlı Eser
 186. Cemal Gökçe - Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti
 187. Solakzâde tarihi'nin tahlili ve metin tenkidi
 188. Zeynep Aycibin - Katip Çelebi Fezleke
 189. Yasemin Akış - Soren Kierkegaard'da Kaygı Kavramı
 190. Burak Pekşin - Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı-Safevi Münasebetleri