PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tezler


 1. Özgür Umut Hoşafçı - Toplumsal Muhalefet ve Mizah Dergileri (Leman Dergisi)
 2. Mustafa Bayram Mısır - Kapitalizm,Devletler ve Egemenlik
 3. Gürhan Gürcan - 6-7 Eylül 1955 Olayları
 4. Barbara Brend - Doğudan Gelen Yenileşme Hareketi
 5. Galip Atasagun - Yahudilik Hristiyanlik ve Müslümanlikta Dini Semboller
 6. Süreç Odaklı Bir Bakışla Türkiye'de Çizgi Roman Çevirileri
 7. Bor Madeni Hakkında Tez
 8. Özden Gül Otker - Sümerlilerin Dini Inanc Ve Adetleri
 9. İlk Dönem Hadis ve İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Veda Hutbesi Rivayetlerinin Tetkiki
 10. Murat Gökalp - Kadı Iyaz ve Şifâ Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru
 11. Ibrahim Agah Cubukcu -Gazzali ve Süphecilik
 12. Halil İbrahim Kaplan - Salnamelere göre Adana
 13. Hatice Ergül - 53 No?lu Ser?iyye Siciline Göre Adana?nın Sosyo-Ekonomik Tarihi
 14. Sacit Yılmaz - Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu
 15. Edip Durmaz - Popüler Tarih Dergiciliğinin Gelişiminde Hayat Tarih Mecmuasının Yeri
 16. Ahmed Hesamipoor - El-Fuşenci'nin İbretü'n-nazırin Adlı Eserinde Timur Devri Olayları
 17. Ahmet Eyicil - Doktor Nazım Bey
 18. Ömer Bıyık - Osmanlı Yönetiminde Kırım (1600-1774)
 19. Burhan Keskin - Selimname (İshak bin İbrahim)
 20. Duck-Chan Woo - Köktürk Devletinin Teşekkülü ve Çin ile İlişkileri (6.Asır-8.Asır)
 21. Duck-Chan Woo - Juan-Juan'lar
 22. Fadime Okay - Schiltbergerin Hatıratı
 23. Cevdet Kırpık - Osmanlı Devleti'nde İşçiler ve İşçi Hareketleri (1876-1914)
 24. Azize Uygun - El Falı
 25. Hatem Aka - H. 1186-1190 (M. 1772-1776) Tarihli 290 Numaralı Karaman Şer?iye Sicil...
 26. Sinan Can Göksel - Osmanlı Askeri Düzeni ve Yeniçeriler
 27. Mustafa Uzun - Dede Ömer Rûşenî'nin Hayatı, Eserleri ve Miskinnâmesi
 28. Meral Akşener - İzmit Şer'iyye Sicili (4 Muharrem 1220-25 Şevval 1230)...
 29. İbrahim Kafi Dönmez - İslâm Hukukunda Kaynak Kavramı ve VIII. Asır İslâm Hukukçuların
 30. Vahdettin Engin - Rumeli Demiryolları (1992)
 31. Nezahat Demirhan - Atatürk Dönemi Ulaştırma Politikası ve Demiryolları
 32. Ufuk Gülsoy - Hicaz Demiryolu
 33. Hazar Kaba - Kıbrıs-Arkaik Dönem Seramiğinde Kuş Motifi
 34. Perihan Karaaslan -Bizans Devleti'nde Meslek Birlikleri
 35. Çiğdem Çetin - Wilson Prensipleri Cemiyeti
 36. Nizamettin Balaban - Milli Mücadelede Kıbrıs Türk Basını
 37. Erol Umut - Musul Meselesinde Petrol Faktörü
 38. Gürhan Yelice - 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Hazırlayan Koşullar
 39. Güneş Şahin-Tercüman,Cumhuriyet,Milliyet,Hürriyet Gazetelerinde Kıbrıs Sorunu
 40. Fatma Gül Kesiktaş - Kıbrıs sorunu`nun Türk-Amerikan ilişkilerine yansıması;Johnson M
 41. Fevzi Demirağ -Ortaöğretimde Sanat Tarihi Eğitimi-Öğretimi ve Problemleri(1957-2005)
 42. Erhan Kanbolat-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İlköğretim Programları(1913-1968)
 43. R.Tûba Çavdar -Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kadar Osmanlı Kütüphanelerinin Gelişimi
 44. Coşkun Dikbıyık - Türk Toplumunda Kimlik Bunalımı ve Din Olayı
 45. Menderes Gürkan - İslam Hukuk Metodolojisinin Oluşumu ve Şafii'nin Yeri
 46. Ebubekir Sofuoğlu - Osmanlı Devleti'nde Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatlar ve ...
 47. Ji Hyun Lee - Türkiye'deki Misyonerlik: Güney Koreli Protestan Misyonerlerin Faaliyet
 48. Selami Kurt - Mesih İnanlıları ve Türkiye'deki Faaliyetleri
 49. Süleyman Ünüvar - Milli Mücadele Döneminde Türkiye'de Günlük Hayat (1919-1922)
 50. Mustafa Şentop - Şer'iyye Mahkemelerinde Temyiz ve İstinaf (XIX. ve XX. Yüzyıl)
 51. Gülşen Karataş - Tarikatlara Yönelmenin Sosyo-Kültürel ve Psikolojik Nedenleri
 52. Mustafa Akkaya - Hıristiyan Türklerden Karamanlılar (Tarihi Bir Bakış)
 53. Elnure Azizova - Kerbelâ Vak'ası
 54. Eyyüp Said Kaya - Mezheblerin Teşekkülünden Sonra Fıkhî İstidlâl
 55. Ümit Horozcu - Din Psikolojisi Açısından William James ve Görüşleri
 56. Süleyman Göksu - Mehmed Hasib Ruznâmesi (H. 1182-1195 - M. 1768-1781)
 57. Ali Uğur - Taşköprî-Zâde Ahmed Efendi (Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve İlmî Görüşleri)
 58. Hasan Hüseyin Adalıoğlu - Muhyiddin Cemâlî'nin Tevârih-i Âl-i Osman'ı
 59. Davut Kılıç - Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre XVII. Yüzyılda Anadoluda Din
 60. H. Mustafa Eravcı ? Mustafa Âli?s Nusret-Nâme... (I-II)/Doktora
 61. Gürbüz Deniz - Hocazâde ve Ali Tûsî'nin Tehâfütlerinin Mukayesesi/Doktora
 62. Abdurrahman Sağırlı - Mehmed B. Mehmed Er-Rûmî'nin Nuhbetü't-Tevârih ve'l-Ahbâr'ı
 63. Meliha Yıldıran - Ahmed Cevdet Paşa Hayatı -Eserleri ve Dîvançe-i Cevdet (YL)
 64. A. Serdar Özlü - Dört Halife Döneminde İç Güvenlik/Doktora
 65. Yusuf Doğan - İkinci Abbasî Dönemi'nde Mizah / Doktora
 66. Yusuf Alemdar - Osmanlı'da Dâru'l-Kurrâ Müessesi ve Kıraat Öğretimi / Doktora
 67. Mehmet Ersan - Türkiye Selçukluları Zamanında Anadolu'da Ermeniler/Doktora
 68. Zeliha Ulusal - Hat Sanatı Tarihi ve Medresetü'l Hattatin
 69. Abdülkadir Yılmaz - Hat Sanatında Satır Sistemi
 70. Ali Keleş - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi İslâm Hukukçuları ve Eserleri (Y. Lisans)
 71. Gürsoy Şahin - XIX. Yüzyılda İngiliz Seyahatnamelerine Göre Türkiye ve Türkler
 72. Mehmet S. Bekar-Birinci Haçlı Seferi Esnasında İslam Dünyasının Sosyal Durumu Suriye
 73. Sadettin Sağ - Frithjof Schuon'da Din Kavramı / Yüksek Lisans
 74. Bayram Eyüp Ertürk - Mustafa Çağatay Uluçay Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği/Y. Lisans
 75. İsmail Anıl TALASLI - Türkiye'deki Bankacılık Sistemi ve Zorunlu Karşılık Yönetimi
 76. Bekir Sarıkaya - Rükneddin Ahmed'in 'Acâibu'l Mahlûkât Tercümesi
 77. Kayhan Atik - Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman / Doktora
 78. Hüseyin Süzen - Dükakinzade Ahmed Beg Dîvanı (İnceleme-Tenkidli Metin) / Doktora
 79. Hasan Yaşaroğlu - Muhtar Es-Sakafi / Yüksek Lisans Tezi
 80. Fatih Yahya Ayaz - Bahrî Memlukler Döneminde Harameyn Hizmetleri / Yüksek Lisans
 81. Hülya Kır - İslâm İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi / Doktora
 82. Adile Tahirova - Şiî Kelâm Sisteminde Bilgi Kaynakları / Yüksek Lisans Tezi
 83. İlker Kömbe - Osmanlı-Türk Düşüncesinde Münazara İlmi ve Abdünnâfi İffet'in Tercüme-i
 84. Muhammed Masum Şenburç - Osmanlı Müelliflerinden Yusuf Zahir Efendi ve Usûl-i Hadîs'e
 85. Nuri Derdiyok - Şeyhu'l-İslâm Mustafa Sabri'nin Yeni Fıkhî Konulara Yaklaşımları
 86. Mesut Aytekin - Korku Sinemasında Vampir Filmleri
 87. Veysel Koç - Vehhabilik ve Temel Prensipleri / Yüksek Lisans Tezi
 88. Ayşegül Çalı (Kılıç) - Gazi Evrenos Bey
 89. İbrahim Erdal - Tarihi sürecte mübadelenin sebepleri ve Lozandaki Mübadele konusu
 90. Ergin Ayan - Horasan ve Civarındaki Oğuz Boyları (1157-1220) / Doktora
 91. Dursun Ali Akbulut - Arap Fütuhatına Kadar Maveraünnehir ve Horasan'da Türkler
 92. Songül Aydın - 12 Mart 1971 Öncesinde ANT Dergisi
 93. Murat Karataş - Haritalarla Çanakkale Savaşları
 94. Canan Bilal Yılmaz - Türkiye'de enf.beklentilerini belirleyen makro unsurlar(pdf)
 95. Cemalettin Sancar - Kur'an'da Helâk Olan Kavimler / Doktora
 96. Günay Haral - İslam ve Hıristiyan İlâhiyatında Gaye ve Nizam Deliline Metodik Bir..
 97. Kemaleddin Taş - Cemil Meriç'in Din ve Topluma Bakışı / Yüksek Lisans
 98. Bilgin Aydın - Osmanlı Yenileşmesi Döneminde Bâb-ı Meşihat'ın Bürokratik Yapısı ve...
 99. Gülsüm Ezgi Korkmaz - Sûrnâmelerde 1582 Şenliği
 100. Osman Kaya - Kur'an'da Nuh (as)'ın Kıssası / Yüksek Lisans
 101. Cuma Sertan Subaşı - Dünden bugüne Panislavizm
 102. Abdulkadir Harmancı - Klasik Kelam Problemleri Açısından Nur Risaleleri
 103. Ethem Cebecioğlu - Haci Bayram Veli ve tasavvuf felsefesi
 104. Muhammet Gür - Makale ve Mektuplarına Göre Süleyman Nazif (DR)
 105. Burhan Atsız - Mu'tezile ve Tefsir Metodu (Yüksek Lisans)
 106. Mete Çetik - Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin (1906-1908) Örgütü (Y. Lisans)
 107. Kenan Ziya Taş - Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Bolu Sancağı (DR)
 108. Orhan Ateş - Misyonerlik Faaliyetlerinin Ermeni Boyutu (YL)
 109. Nermin Öztürk - İlahî Dinlerde Yemin, Keffaret ve Kurban /DR
 110. Koşkar Selimli - Sünnî ve Şiî Hadis Kaynaklarına Göre İslâm Esasları Hadisi /YL
 111. Ahmet Özcan - Kethüda Said Efendi Tarihi ve Değerlendirmesi (YL)
 112. Ömer Bıyık - 124 Numaralı Mühimme Defteri
 113. Murat Eroğlu - Halifeliğin Osmanlılara Geçişi Sorunu / YL
 114. Asuman Tezcan - Ahmet Emin Yalman: Dönemi ve Gazeteciliği 1918-1938
 115. Zeydilik ve Yemen'de Yayılışı
 116. Yemen'in Osmanlı'dan Ayrılışı (Kopuşu)
 117. İsmail Serdar Duman - Emeviler'de Sosyal Hayat
 118. Hatice Yüzgeçer - 2 Numarali Yozgat Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyu (H.1299-1304)
 119. Mustafa Fayda - İslamiyetin Güney Arabistana Yayılışı
 120. Halis Albayrak - Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri
 121. Ahmet Davutoğlu - The Impacts of Alternative Weltanschauungs on Poitical Teories: A C
 122. Mehmet Yavuz Şeker - İslam İnancında Şeytan Kavramı (YL)
 123. Ali Demirel - İslam Kelâm'ında İsbât-ı Vâcib (Allah'ın Varlık Delilleri) (YL)
 124. Betül Avcı - Erken Dönem Hıristiyan Teolojisinde Logos Doktrini (YL)
 125. Muhittin Uysal - Tespit ve Yorum Bakımından Tasavvuf Kitaplarında Bulunan İhtilaflı H
 126. Kâmil Tiftik - Kadı Beyzâvî'nin Tavâli'u'l-Envâr'ının Mustafa Sıtkı'ya Ait Tercümesi
 127. Ahmet Öğreten - Nizâm-ı Cedîd'e Dâ'ir Islâhât Lâyihaları (YL)
 128. Süleyman Karacelil - Cumhuriyet Dönemi Tefsir Hareketleri-Türkçe Tefsirler Bağlamında
 129. Ferhat gökçe - İslâm İrfân Geleneğinde Hadis Yorumu
 130. Mehmet Sert - Eletronik Belgeler ve Telif Hakları
 131. Fatih Çelik - Hz. Peygamber'in Hadislerinde Ticârî Ahlâk (YL)
 132. Cafer Erdoğan - Spor Terimleri Sözlüğü
 133. Derya Örs - Fazlullah b. Ruzbihan-i Hunci ve Tarih-i Alem-aray-i Emini'si
 134. Yunus Demircan - Hanefilerin Kurbanın Vücubiyetiyle İlgili Delilleri
 135. Asiye Aydın - Yahudilik'te Kurban Fenomeni
 136. Feriha Özkan - Atatürk'ün Laiklik Anlayışının Eğitim Sistemimizdeki Yansımaları
 137. Yusuf Suiçmez - Hadiste Ref Problemi (Doktora Tezi)
 138. Göksel Aymaz - Sanatsal Üretimin Toplumsal Oluşumu: Nâzım Hikmet?in ?Memleketimden İn
 139. Salih Akdemir - Hıristiyan Kaynaklara ve Kur'an-ı Kerim'e Göre Hz. İsa
 140. Şeref Boyraz - Türk Halkbiliminin Yazılı Kaynakları Olarak Melhemeler
 141. Hakan Fidan - Diplomacy in The Information Age: The Use of Information Technologies..
 142. Abdulkadir Tanış - Alvin Plantinga'nın Ontolojik Kanıt Savunması
 143. M. Emin Mamiş - Kur'an Tekrarlarına İstatistiki bir Yaklaşım
 144. H. Lâle Ayhan - AB ve Türk Hukuklarına Göre İnternet Ortamında Fikrî Mülkiyet Hakları
 145. Samet Alıç - Oğuznamelere Göre Türk Toplumunda Kadın
 146. Koray Şerbetçi - İlk Çağ Anadolu Devletlerinde Ordu
 147. Mehmet Evkuran - Müslüman Kültürdeki Mitolojik Unsurlar
 148. 31 Mart vakası hakkında 2 adet tez... Word belgesi halinde.
 149. İsmail Karakoç - Türkiye Selçuklu Devlet Adamlarından Sadeddin Köpek ve Faaliyetleri
 150. Habib Aydın - Türkiye'de Parlamenter Sistem Eleştirileri ve Başkanlık Sistemi (YL)
 151. Aziz Taşbolotov - Yecüc ve Mecüc Hakkındaki Hadislerin İsnad ve Metin Açısından Tahli
 152. Ebru Esenkal - Yabancı Ülkeler Tarafından Osmanlı Coğrafyasında Açılan Okullar
 153. Ayşenur Günler - Berkeley'in İmmateryalist Metafiziği
 154. Fuat Aydın - Bir Sessizliğin ya da Yhvh?nin Tarihi-YHVH?nin Telaffuz Edilmeme Olgusu
 155. Ramazan Adıbelli - Monoteizm ve Yüce Varlık Konusunda Schmidt,Pettazzoni Tartışması
 156. James H. Charlesworth - Eski Ahit'in Apokrif Kitapları
 157. Saffet Köse - Hîle-i Şer'iyye Konusunda Ebû Hanîfe'ye Yöneltilen İthamlar
 158. Şahin Gönül - Din ve Moda (YL)
 159. Erol Kapluhan - Atatürk Dönemi Eğitim Seferberliği ve Köy Enstitüleri
 160. Özlem Baykuş - Çizgi Romandan Sinemaya Uyarlamada Karaoğlan Örneğinin Plastik Değerle
 161. Ali Avcu -Karmatiler'in Doğuşu ve Gelişim Süreci
 162. Serpil Akbıyık - Babil Esaretinin Yahudiler Üzerindeki Etkileri
 163. Ali Bulut - Cahiliye Şiirinde Bazı Dini Motifler
 164. Uğur Tanyeli - Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11.-15. yy)
 165. Özgönül Aksoy - Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme
 166. Çağlar Tunçay - Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Çalışmalar
 167. Levent Gökçedağ - Atatürk Dönemi Müzik İdeolojisi ve Günümüze Yansımaları
 168. Özcan Karacan - Atatürk Döneminde Yapılan Karayolları, Barajlar ve Limanlar
 169. Muharrem Güzeldir - Abuşka Lügati (Giriş-Metin-indeks) (Doktora)
 170. Ziya Durmuş - Kadınlarla İlgili M. Aleyh Hadislerin Kur?an?a Aykırılığı İddiasının De
 171. Muhammed Salim Danış - Dedikodunun Sosyolojisi
 172. Mehmed Said Hatiboğlu - Müslüman Âlimlerin Buhârî ve Müslim'e Yönelik Eleştirileri
 173. Gökhan Erdem - Osmanlı İmparatorluğu'nda Sürekli Diplomasi'ye Geçiş Süreci
 174. Uğur Tatlısumak - Osmanlı Uleması ve Patronaj İlişkisi
 175. Sibel Çelikel - Orhun Kitabelerinin Günümüz Türkçesindeki Söz Varlığı
 176. Nihal Ş. Utku - Kızıldeniz'de Denizcilik, Ticaret ve Yerleşim (VII. - XI. Yüzyıllar)
 177. Tez için acil yardıma ihtiyacım var.
 178. Doruk Akyüz - Pertev Paşa'nın Gözünden Rus-Japon Harbi
 179. Hindistan'da Misyonerlik Faaliyetleri ve Agra Tartışmaları
 180. Işıl Uçaş - Rubaiyat-ı Ömer Hayyam
 181. Hakan Özdemir - Cumhuriyet Tarihinde Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler
 182. Eren Rızvanoğlu - Anlamdan Yoruma: Dil Felsefesinin Sınırları Üzerine Bir İnceleme
 183. Ekrem Demir - Muhammed İzzet Derveze'nin Kur'an'ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi
 184. Belek Japarakunov - M. İzzet Derveze'nin ''Asru'n-Nebi ve Siretu'r-Resul'' Adlı Eser
 185. Cemal Gökçe - Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti
 186. Solakzâde tarihi'nin tahlili ve metin tenkidi
 187. Zeynep Aycibin - Katip Çelebi Fezleke
 188. Yasemin Akış - Soren Kierkegaard'da Kaygı Kavramı
 189. Burak Pekşin - Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı-Safevi Münasebetleri
 190. Nebahat Candan - Türk Saray Mimarisinin Gelişimi ve .... Yıldız Sarayının Yeri
 191. V. Sema Arıkan - Ebubekir Ratib Efendi’nin Büyük Lâyihası (Doktora), İstanbul 1996